PC u radnom tijelu MUPa

Naš kolega Luka Kovačević izabran je za člana Radnog tijela za izradu i praćenje primjene Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu sporazuma o readmisiji (2021-2025) i Strategije za integrisano upravljanje migracijama u CG (2021-2025).

Osnovni cilj starteških dokumenata je potpuno usklađivanje i uspostavljanje pravnog okvira, kontinuirano jačanje institucionalnog okvira koji pruža mogućnost djelotvornog sprovođenja politike kontrole migracionih kretanja u skladu sa pravilima i standardima EU, stvaranje preduslova za adekvatan pristup procesu povratka i reintegracije povratnika na svim nivoima, kao i uspostavljanje sistema monitoringa za praćenje ova dva strateška dokumenta.

Leave a comment