Aktivnosti Pravnog centra

Aktivni projekti Pravnog centra…. “

Projekat „Moj advokat – besplatna i profesionalna pravna pomoć u pristupu pravima za migrante“.
Projekat podržava Evrospka unija.
U sklopu ovog projekta, zajedno sa partnerima iz Caritas-a Crna Gora, bavimo se pružanjem besplatne pravne pomoći licima koja traže ili su dobila međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori i povratnicima po sporazumima o readmisiji.
Projekat je posebno fokusiran na omogućavanje efikasnog pristupa pravima za lica koja traže ili su dobila neki oblik međunarodne zaštite u Crnoj Gori.

Projekat „Održivi povratak i integracija raseljenih osoba i izbjeglica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji“.
Projekat je nastavak dugogodišnje saradnje sa Catholic Relief Services(CRS).
Projekat podržava i finansira Vlada SAD.
Cilj projekta je pružanje besplatne pravne pomoći za korisnike socijalnih stanova/kuća, njihovo ekonomsko osnaživanje, kao i pomoć lokalnim zajednicama u uspostavljanju održivog sistema socijalnog stanovanja. Projektom su obuhvaćene opštine Nikšić, Herceg Novi, Podgorica, Berane i druge opštine na sjeveru Crne Gore.

U okviru regionalnog programa “CARE – Doprinos u pristupu pravima izbeglicama i interno raseljenim licima i mogućnostima zapošljavanja”, sprovodimo projekat Podrška socio-ekonomskom osnaživanju korisnika Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja (RSP) u Crnoj Gori.
Projekat podržava Evropska komisija, posredstvom Igmanske inicijative.
Cilj projekta je osnaživanje korisnika RSP-a da pokrenu male porodične ili individualne poslovne djelatnosti uz finansijsku i mentorsku podršku, kako bi obezbijedili održive prihode za egzistenciju svojih domaćinstava.

Nastavljamo da:
– Podržavamo žrtve SGBV među izbjegličkom populacijom u Crnoj Gori, kroz pravno savjetovanje i zastupanje pred sudom.
– Zastupamo korisnike u vanparničnom postupku utvrđivanja vremena i mjesta rođenja, kako bi obezbijedili neophodne uslove za regulisanje statusa u Crnoj Gori, kroz status stranca sa stalnim nastanjenjem/privremenim boravkom i njihov pristup pravima u Crnoj Gori.
– Nastojimo da obezbijedimo pravedne i efikasne postupke kada je u pitanju civilna registracija i pristup pravima za lica u riziku od nemanja državljanstva u Crnoj Gori.