Scroll Top
O NAMA

Pravni centar je nevladina organizacija osnovana 2007. godine u Podgorici.

Ciljevi organizacije su unapređenje, zaštita i promocija ljudskih prava i sloboda i borba protiv diskriminacije.

Djelatnosti organizacije su

  • Pružanje besplatne pravne pomoći i informisanje o pristupu pravima, sa naglaskom na strance koji traže ili kojima je odobrena međunarodna zaštita, lica bez državljanstva (apatridi), povratnike po readmisiji, raseljena lica sa prostora bivše države, ranjive i marginalizovane kategorije stanovništva (žrtve porodičnog nasilja, trgovine ljudima i drugih krivičnih djela, LGBTiQ, Rome i Egipćane, lica sa invaliditetom, samohrane roditelje, djecu bez pratnje i roditeljskog staranja i druge ugrožene i ranjive kategorije lica);
  • Unapređenje socio-ekonomskog položaja i borba protiv diskriminacije ranjivih i marginalizovanih grupa u crnogorskom društvu;
  • Istraživanje, analiza i javno zastupanje rješenja i javnih politika koje vode unapređenju politika u oblasti upravljanja migracijama i generalno antidiskriminacionih i politika zaštite ljudskih prava;
  • Pružanje integracijske i humanitarne pomoći u koordinaciji sa nadležnim državnim organima i lokalnim
    samoupravama;
  • Edukacija i osnaživanje lica koja pripadaju kategorijama ranjivih i marginalizovanih grupa, kao i građana za aktivan angažman u demokratskim i procesima izgradnje kulture ljudskih prava putem organizovanja seminara, radionica, okruglih stolova I konferencija, tribina, različitih kulturnih događaja i sl.;
  • Snaženje demokratskih procesa i unapređenje sistema vladine prava kroz praćenje rada pravosuđa i drugih institucija, predlaganje i zagovaranje izmjena zakona i drugih propisa;
  • Izdavačka aktivnost, produkcija kampanja, audio-vizuelnih sadržaja i slično;

Pravni centar ima veliko iskustvo u panevropskim mrežama koje se bave pitanjima prevencije apatridije i upravljanja migracijama poput European network against statlessnes (ENS), European Council on Refugees and Exiles (ECRE), Balkan Refugee and Migration Council, OSCE network within the project Development of the civil society network in the region of Western Balkans from 2010, kao i mreži organizacija koje se bave pružanjem pravne pomoći ranjivim i marginalizovanim kategorijama Western Balkan Legal Aid Network- WEBLAN. Rad Pravnog centra podržavali su i podržavaju brojni donatori (Evropska komisija, agencije UN-a, fondovi amabasade SAD-a i brojni fondovi američke vlade/CRS, itd..

Zaposlene Pravnog Centra čini visokokvalifikovano osoblje, uključujući i angažovanje advokata.