Scroll Top

Seminar „Integracija lica pod međunarodnom zaštitom u Crnoj Gori-izazovi i praksa”.

Seminar „Integracija lica pod međunarodnom zaštitom u Crnoj Gori-izazovi i praksa”

Pravni centar je organizovao seminar  24 i 25 novembra 2016. god. u hotelu “Princes” u Baru. Seminar je dio projekta “ Pravna pomoć licima koja su predmet zaštite UNHCR-a“ .

Učesnici seminara bili su predstavnici državnih organa zaduženi za pitanja socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja, zapošljavanja, smještaja, i dr.prava, kao i međunarodnih organizacija.

Seminar je omogućio stručnu  diskusiju o izazovima integracije azilanata i stranaca pod supsidijarnom  zaštitom, jer je evidentno da je uključivanje ovih lica u društvenu zajednicu  otežano i onemogućeno zbog nepostojanja sveobuhvatne i primjenljive  integracione politike.